Leiðbeinendur

Finna má leiðbeinendur sem lögðu sitt af mörkum við að leiðbeina þáttakendum Gagnaþonsins hér.

Eftirfarandi stofnanir leggja fram gögn:

 • Lofslagsbókhald Hagkerfis Íslands

Losun gróðurhúsalofttegunda eftir atvinnugreinum, árum og helstu tegundum gróðurhúsalofts

 

 • Gögn úr National Inventory Report (NIR) skýrslu Umhverfisstofnunnar

Losun gróðurhúsalofttegunda frá Íslandi eftir UN-FCCC flokkun, árum og helstu tegundum gróðurhúsalofts (gögn koma frá umhverfisstofnun)

 

 • Mannfjöldi á Íslandi eftir póstnúmerum, kyni og aldri

Mannfjöldatölur eftir fjölda íbúa með skráða búsetu eftir póstnúmerum. Þessar tölur gefa innsýn inn í aldursdreifingu eftir svæðum og árum

 

 • Fjöldi herbergja og rúma á hótelum eftir landsvæðum

Framboð á gistirými gefur til kynna umsvif ferðamannaiðnaðar eftir landsvæðum.

 

 • Fjöldi starfandi eftir búsetu, bakgrunni, aldri og árum

Tölurnar segja til um möguleika á störfum og aldursdreifingu þeirra sem eru starfandi eftir landsvæðum. Þessar tölur hafa fylgni með fólksflutningum

 

 • Magn úrgangs og meðhöndlun

Töluleg gögn um magn og úrvinnslu úrgangs eftir grófri tegund (gögn koma frá Umhverfisstofnun)

 

 • Innflutningur og útflutningur á efnum sem hafa bein áhrif á umhverfi

Magn efna (í kg) er skráð eftir því hvort að efnin séu flutt inn eða út samkvæmt tollafgreiðslu fyrir hvert ár aftur til ársins 2001. Efnum er skipt niður í „Kol“, „Fluor-efni“, „Eldsneyti“ og „Ólífrænn áburður“. Frekara niðurbrot er mögulegt ef þurfa þykir. Innflutningsaðilar eru einkendir eftir ISAT 2008 bálki atvinnugreinar (t.d. C=Iðnaður, G=Verslun o.s.frv)

 

Skoða gagnasett hér

 

 

 

 • IS 50V

1:50.000 grunngagnagrunnur LMÍ. Samanstendur af örnefnum, vatnafari, samgöngum, stjórnsýslumörkum, strandlínu, mannvirkjum, hæðargögnum og yfirborði. 

 

 • CORINE – landflokkun/landnotkun

Kortlagt fyrir allt landið fyrir árin 2000, 2006, 2012 ,2018 og útbúin eru sérstök breytingarlög á milli áranna þar sem hægt er að skoða allar breytingar þ.á.m. jöklabreytingar. Verkefnið fyrirfinnst víða um Evrópu og er því auðvelt að bera saman landnotkun og breytingar á milli landa þar sem samskonar flokkun er framkvæmd í öðrum löndum.

 

 • ÍslandsDEM v.0

Landhæðalíkan með 2m upplausn.

 

 • Vefkort

Eigum nokkur vefkort sem hægt er að nota sem bakgrunn þ.á.m. Atlaskort sem eru gömul kort frá Dönum í 1:100þ, AMS kort frá Ameríkönum í 1:50þ og vefkort sem búin eru til nýjum gögnum.

 

 • Loftmyndasafn

Óstaðsettar loftmyndir. Myndirnar eru teknar frá 1937 til 2000 alls um 140.000 myndir en um helmingur þeirra hefur verið skannaður og er aðgengilegur á vef LMÍ.

 

 • Reitakerfi Íslands

Samræmt reitakerfi fyrir Ísland sem er upplagt að nota til þess að birta ýmiskonar tölfræði.

 • Frumorkunotkun (orkumælaborð)

Skipt í vatnsafl, jarðhita og eldsneyti. Hægt að bora sig niður á virkjun og jafnvel borholu fyrir jarðhita. Hægt að bora sig niður á tegund eldsneytis.

 

 • Borholuskrá

Skrá yfir 14.500 borholur á Íslandi, boraðar allt frá árinu 1904

 

 • Kortasafn

Kortasafn Orkustofnunar samanstendur annars vegar af kortum sem orðið hafa til í starfsemi stofnunarinnar og hjá forvera hennar Raforkumálaskrifstofunni sem og af kortum (orkugrunnkortum) frá Landsvirkjun og RARIK af virkjanasvæðum landsins. Hins vegar eru í safninu kort sem aflað hefur verið frá ýmsum aðilum hér á landi og erlendis.

 

 • Rammaáætlun 3

Staðsetning virkjanakosta sem voru til umfjöllunar í 3 áfanga rammaáætlunar.

 

 • Orkunotkun – notkunarflokkar

Orkunotkun eftir notkunarflokkum skipt í jarðhita, raforku og eldsneyti.

 

 • Skrá yfir útgefin leyfi

Skrá yfir öll leyfi Orkustofnunar, bæði þau sem eru í gildi og útrunnin.

 • Friðlýst svæði

Friðlýst svæði á Íslandi flokkað niður í nokkra friðlýsingarflokka.

 

 • Loftgæðagögn

Live gögn á api.ust.is frá 36 mælistöðvum, verið að vinna í að útbúa gögn aftur í tímann

 

 • Úrgangstölur

Tölur um heildarmagn úrgangs, endurvinnslu og endurnýtingu á landsvísu

 

 • Veiðitölur

Tölur úr veiðiskýrslum veiðimanna frá 1998-2017

 

 • Losunarbókhald Íslands með gróðurhúsalofttegundir

Losunarbókhald Íslands með gróðurhúsalofttegundir er bókhald um bæði losun gróðurhúsalofttegunda og bindingu kolefnis úr andrúmslofti og er unnið í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar

 

 • Flutningur hættulegs úrgangs

Magn spilliefna sem flutt er úr landi.

 • Open API gögn

Lýsing TBA

 

 • Veður, ofanflóð og jarðskjálftagögn

Lýsing TBA

 

 • Veðurkort til að embedda á vefsíður

Lýsing TBA

Mörg gagnasett sem sett hafa verið inn frá hinum ýmsu stofnunum.

https://opingogn.is/

 

 

 

 

 • Útbreiðsla alaskalúpínu á Íslandi, 3. útgáfa 1: 1.000

Endurskoðað kortlagningu á útbreiðslu alaskalúpínu á landinu, flákalag. 

Alaskalúpína (Lupinus nootkatensis), sem skilgreind er sem ágeng, framandi plöntutegund hér á landi, er orðin mjög útbreidd og þekur víða stór svæði. Hún veldur miklum breytingum á náttúrufari þar sem hún breiðist um.

 

 • Sérstök vernd náttúrufyrirbæra 1:50.000

Náttúrufyrirbæri sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd (60/2013). Birkiskógar eru undanskildir.

 

 • Selalátur við strendur Íslands – 1:25.000,

Náttúrufræðistofnun Íslands heldur skrá yfir náttúrufyrirbæri sem njóta sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögum og birtir í kortasjá sem jafnframt er viðauki við náttúruminjaskrá. Þessi náttúrufyrirbæri eru: votlendi, stöðuvötn og tjarnir, sjávarfitjar og leirur, mikilvægir birkiskógar, eldvörp, eldhraun, gervigígar og hraunhellar frá nútíma, fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur. Þau eru öll, birt í kortasjá NÍ fyrir utan birkiskóga sem Skógræktin sér um.

 

 • Vistgerðir á Íslandi: ferskvatn, fjörur og jarðhiti

Vistgerðir á Íslandi: ferskvatn og fjörur. Vistgerðakortið sýnir útbreiðslu ferskvatns- og fjöruvistgerða á Íslandi. Alls hafa verið ákvarðaðar 17 vistgerðir fyrir ferskvatn og 24 vistgerðir fyrir fjörur. Ferskvatnsvistgerðir skiptast í tvö þrep, en fjöruvistgerðir í fimm þrep. Við skilgreiningu og flokkun vistgerða á Íslandi var tekið mið af EUNIS-flokkunarkerfinu (European Environment Agency 2012). Landupplýsingaþekjan fyrir jarðhita, ferskvatns- og fjöruvistgerðir er á vektorfromi. Vektorþekjurnar eru flestar flákaþekjur, en fyrir ferskvatn er einnig línu- og punktaþekja. Gögn fyrir stöðuvötn (vg2 = V1) eru fjarlægð tímabundið úr niðurhalsþjónustu vegna ágreinings um grunnkort Loftmynda ehf. en þekjan er sýnileg í kortasjá. Frekari upplýsingar um flokkun og skilgreining vistgerða má sjá í ritinu: Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir, ritstj. 2016. Vistgerðir á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 54. 299 s. og á vef Náttúrufræðistofnunar.

 

 • Jarðfræðikort af Íslandi – Berggrunnur – 1:600.000

Jarðfræðikorti af Íslandi – Berggrunnur – 1:600.000 [Geological Map of Iceland – Bedrock geology – 1:600.000]. Berggrunnskort af Íslandi sýnir stærstu drættina í jarðfræði landsins. Jarðlög eru flokkuð eftir aldri, gerð og samsetningu. Kortið sýnir vel gosbelti landsins og dreifingu gossstöðva frá nútíma. Nútímahraunum er skipt í forsöguleg og söguleg hraun (yngri en 871 e. Kr. ).

 

 • Jarðfræðikort af Íslandi – Höggun – 1:600.000

Höggunarkort af Íslandi sýnir jarðfræði landsins á nýstárlegan hátt. Jarðlög eru flokkuð eftir aldri en ekki eftir gerð og samsetningu. Sýnd eru eldstöðvakerfi, þ.e. megineldstöðvar, sprungu- og gangareinar, bæði virkar og útkulnaðar. Einnig eru sýnd helstu brotakerfi landsins og halli jarðlaga. Kortið gefur innsýn í jarðfræðilega byggingu landsins.

 

 • Gróðurkort af Miðhálendi Íslands 1:25.000

Mörk kortlagða svæðisins miðast við svæðisskipulag frá 1999, en innan þess svæðis er 13% lands enn ókortlagt. Gróður á kortinu er flokkaður eftir ríkjandi og einkennandi tegundum plantna í um 100 gróðurfélög eftir gróðurflokkunarkerfi Steindórs Steindórssonar (sjá www.ni.is/sites/ni.is/files/atoms/files/Grodurlykill-20X20kort_Isl_midhalendi.pdf eða www.ni.is/media/midlunogthjonusta/utgafa/utgafa_kort/Grodurlykill-20X20kort_Ensk_midhalendi.pdf). Land sem hefur minni gróðurþekju en 10% er flokkað í 14 landgerðir eftir eðliseiginleikum lands. Gróið land er flokkað í fjóra þekjuflokka þ.e. algróið > 90% gróðurhula, 75% gróðurhula (x), 50% gróðurhula (z) og 25% gróðurhula (þ). Kortið er byggt á mismunandi gömlum vettvangsgögnum NÍ og Rala frá því gróðurkortagerð hófst á Íslandi 1955 til dagsins í dag. Við gerð stafræna kortsins voru öll vettvangsgögn endurteiknuð og uppfærð með skjáteiknun ofan á nýjustu myndkort frá Loftmyndum ehf. og Spot 5 gervitunglamyndum. Nákvæmni kortsins miðast við mælikvarða 1:25.000.

 

 • Vistgerðir á Íslandi: land

Vistgerðakortið sýnir útbreiðslu landvistgerða á Íslandi.Alls hafa verið ákvarðaðar 64 vistgerðir á landi og skiptast í 12 meginflokka (vistlendi). Innan landvistgerða eru fjórar jarðhitavistgerðir sem finnast á háhita- og lághitasvæðum landsins. Landvistgerðir er skipt upp í tvö þrep.Við skilgreiningu og flokkun vistgerða á Íslandi var tekið mið af EUNIS-flokkunarkerfinu (European Environment Agency 2012) .Í 2. útgáfu vistgerðakortsins 2018 eru eingöngu landvistgerðir endurskoðaðar. Frekari upplýsingar um flokkun og skilgreining vistgerða má sjá í ritinu: Jón Gunnar Ottósson, Anna Sveinsdóttir og María Harðardóttir, ritstj. 2016. Vistgerðir á Íslandi. Fjölrit Náttúrufræðistofnunar nr. 54. 299 s. og á vef Náttúrufræðistofnunar.

Dómarar - Besta Gagnaverkefnið

Hafsteinn Einarsson

 

Lektor í tölvunarfræði

Háskóli Íslands

Sigrún Ágústsdóttir

 

Forstjóri

Umhverfisstofnun

Karl Friðriksson

 

Forstöðumaður

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Dómarar - Besta endurbætta lausnin

Hlynur Hallgrímsson

 

Gagnasérfræðingur

Reykjavíkurborg

Magnús Þór Torfason

 

Félagsvísindasvið

Háskóli Íslands

Auður Önnu Magnúsdóttir

 

Framkvæmdastjóri

Landvernd

Dómarar - Besta hugmyndin

Guolin Fang

 

Frumkvöðull

Vífill Harðarson

 

Alþjóðafulltrúi

Ungir umhverfissinnar

Katrín Jónsdóttir

 

Verkefnastjóri

Nýsköpunarmiðstöð Íslands

Framkvæmdaraðilar

Kristjana Björk Barðdal

Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands

kristjana@nmi.is

Stefán Örn Snæbjörnsson

Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands

stefan.orn@nmi.is

Hulda B. Kjærnested Baldursdóttir

Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands

hulda@nmi.is

Íris Huld Cristersdóttir

Sérfræðingur Fjármálaráðuneytið

Margrét Einarsdóttir

Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands

margret.e@nmi.is

Iðunn Andrésdóttir

Verkefnastjóri Nýsköpunarmiðstöð Íslands